همنورد

همنورد

129

گر پریشان خاطری باکوه درد ودل بگوی
تا دلت ارام گیرد در دل شیدای کوه

Üye yana Mart 2018